เชิญคลิก “Begin Test” เพื่อร่วมทดสอบความเร็วเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างเครื่องของท่านกับคอมพิวเตอร์ของ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง ตั้งอยู่ ณ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Please click “Begin Test” to test bandwidth between your client and server at
Office of Information Technology, Chulalongkorn University. This server locates at Bangkok, Thailand


ระบบทดสอบความเร็วนี้ต้องทำงานร่วมกับ Flash plug-in เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป: กรุณาติดตั้ง หรืออัพเดท
This system requires at least version 8 of Flash plug-in:
Please install or update.
หมายเลขไอพีของคุณที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อนี้คือ
Your IP address (as seen by server) is
54.162.123.74
การเชื่อมต่อนี้มาจากประเทศ/
Your connection is originated from country.
United States (US)


 ข้อควรรู้/Disclaimer
    ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU, RAM,OS และ Disk I/O) , เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหนักแค่ไหน, ชนิดของบราว์เซอร์ที่ใช้ (Firefox, IE, Safari, Google Chrome) และลักษณะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ (modem, ADSL, Wifi, LAN),
 
     The result depends on various factors, such as the performance of computer (CPU, RAM and OS, and Disk I/O), the utilization of your computer,  type of web browser (Firefox, IE, Safari, Google Chrome) and type of your connection (modem, ADSL, Wifi, LAN).
วัน-เวลา / Local time (dd/mm/yyyy) 19/07/2018 14:52:57
+07